Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thành Phố Đông Hà Quảng Trị

Có 3067 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Đông Hà Quảng Trị. Các công ty tại Thành Phố Đông Hà Quảng Trị tập trung chủ yếu ở Phường 1 579 công ty, Phường 5 513 công ty, Phường Đông Lương 246 công ty, Phường Đông Lễ 197 công ty, Phường 3 100 công ty, ...